เกษตรประณีต        
 
/ ไร่ /ไม่ยาก/ไม่จน

  การปรับเปลี่ยนแนวความคิด 

มีการจดบันทึกรายรับ รายจ่าย อย่างเป็นระบบ  แค่ ๑ ไร่ หากทำอย่างประณีต  ใส่ใจ ก็เหลืออยู่เหลือกิน เกษตรประณีตคือการดูแลพืชผัก,สัตว์,ไม้ผล,ไม้ยืนต้น ทั้งการให้น้ำ ให้ปุ๋ย อย่างดีต้นไม้และสัตว์ที่เราสามารถดูแลได้ ทำจากเล็กไปใหญ่ ภายใต้พื้นที่ จำนวน 1 ไร่ เมื่อทำได้แล้วก็ขยายเป็น 5–10 ไร่ ได้

มีการปลูกพืชให้หลากหลาย  เช่นพืชผักสวนครัวเพื่อปิดรอยรั่วของครอบครัว  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้

  เคล็ดลับ                 

ต้องมีความขยัน  ต้องมีความสนใจ  จะต้องรู้ตัวเองว่าเป็นอะไร  เป็นเกษตรกรหรือเป็นพ่อค้า

“มองตัวเองให้ออก  บอกตัวเองให้ได้”  แต่หลักการทำต้องใช้เวลา  จะทำปุ๊บไม่ได้ปั๊บ   ไม่เหมือนเปิดวิทยุหรือโทรทัศน์
นั่นคือปัญหา  ดังภาษาอีสานว่า 

“ คนขี่ค้าน    เพิ่นว่าแม้นสิเกิดอยู่แดนใด๋      ถึงเขาสินอนบนกองเงินกองทอง    กะซ่างเขาถ่อน 

             มื้อนึ่งนั้นเขาสินอนดินเกือกฝุ่น     เทิงสาดเหี่ยน    ฮี้นไฮ่สิไต่ตอม ”

ปลูกทุกอย่างที่อยากกิน   เหลือกินแจกเหลือแจกขาย

ทำให้ครบทุกอย่างเพื่ออัดรอยรั่ว
 

พลิกผืนแผ่นดินด้วยสมองและสองมือ  จากที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวจำนวนมาก ๆ  ลงทุนมาก ๆ
ด้วยความคิดอยากรวย กลับเป็นหนี้เป็นสิ้นพอกพูนยิ่งขึ้น

    องค์ประกอบสำคัญ  คือ

 1. การออมน้ำ

          การขุดบ่อ ขุดสระ  ขุดครอง  เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้

 

 2. การออมดิน

          การฟื้นฟูและรักษาความสมบูรณ์ของดินด้วยซากพืช ซากสัตว์ ทำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เอง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี  ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า  ยาฆ่าแมลงอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำลายจุลินทรีย์ในดิน ไม่เปิดหน้าดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว  เมื่อน้ำดี    ดินดี   ระบบนิเวศน์โดยรวมก็จะดีขึ้น   พืชผลก็จะเจริญงอกงาม
                                                     3. การออมต้นไม้ 

                                            การปลูกพืชหลากหลาย  แบ่งพื้นที่ปลูกข้าว  เน้นพืชผลที่เก็บกินและขายได้

                                     พืชระดับล่าง  เริ่มจากพืชผักสวนครัว  ไม้ดอกเพื่อไล่แมลง  และทำโรงเรือนเพาะเห็ด

                           เพื่อไว้ขายเพิ่มรายได้   พืชระดับกลาง  ไม้พุ่ม  ไม้ผล พันธุ์ต่าง ๆ   เช่นกล้วย             

                           เพื่อดูดซับน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงไมผล,ไม้ยืนต้น,ไว้ใช้สอยต่อไป พืชระดับปลาย คือไม้ยืนต้น 
                                    ไม้ใช้สอย เช่น  ไผ่,ไม้สัก ,ยางนา   เพื่อเป็นบำนาญชีวิต
ในระยะยาว

                                                                                     

                                                                                           4. การออมสัตว์

                                                                                  การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เช่น เป็ด ,ไก่,สุกร,วัว,ควาย             

                                                                          คือแหล่งอาหารและแหล่งเงินออมของเกษตรกร

                                                                          ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องยาก และสามารถทำได้แน่หากมีการจัดการ
                                                                           และวางแผนที่ด

<<< หน้าหลัก