เลือกศูนย์บริการฯ  

  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสามัคคีพัฒนา
 หมู่ 2 บ้านโนนจำปา  ต.สามัคคีฯ  อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170

นายวิรัตน์   สมพรหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(กรรมการและเลขานุการ
)

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลสามัคคีพัฒนา
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมศักดิ์ 
อัตศรี  
ประธานกรรมการ
2
นายแดง
คุณบุราณ
กรรมการ
3
นายเทือง 
คุณบุราณ   
กรรมการ
4
นายไชยยนต์
  บุญชาญ
กรรมการ
5
นายกำจัด
ทันชื่น  
กรรมการ
6
นายเกรียงศักดิ์
เคนไชยวงค์      
กรรมการ
7
นายทองคำ
แก้วฝ่าย     
กรรมการ
8
นางสมคิด
พรมจักร    
กรรมการ
9
นางเสถียร 
คุณบุราณ
กรรมการ
10
นางนวลฉวี 
เคนไชยวงศ์   
กรรมการ
11
นายจำเนียร
ปังอุทา
กรรมการ
12
. นายพิน
 พูลแสวงทรัพย์    
กรรมการ
13
นายคำม้วน
คิดโสดา
กรรมการ
14
นายประสาท
ไชยดวง 
กรรมการ
15
นายวิรัตน์ 
สมพรหม
กรรมการและเลขานุการ
16
นายวิทยา 
แม้วจ๋า  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ